Regulamin sklepu internetowego www.gpscontrol.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy pod adresem www.gpscontrol.pl prowadzony jest przez GPS Control sp. z o. o., ul. Wróblewskiego 10/9, 32-600 Oświęcim, NIP: 549-238-77-85, REGON:121118564 , wartość kapitału zakładowego 6 000,00 zł, nr KRS: 0000344964, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, wydział XII Gospodarczy KRS.
  1. Wszystkie produkty sprzedawane w Sklepie Internetowym zostały dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadają oznaczenie producenta lub importera, wymagane znaki zgodności z odpowiednimi przepisami prawa oraz zostały nabyte od uprawnionych podmiotów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie użyte nazwy produktów, znaki towarowe, loga graficzne są własnością odpowiednich firm i instytucji.
  2. Zdjęcia produktów są ilustracjami poglądowymi i mogą czasem nieznacznie odbiegać od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie ma to jednak nigdy wpływu na właściwości produktu.
 2. Informacje dotyczące towarów kierowane do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie informację o produktach z zaproszeniem do negocjacji sprzedaży.
 3. Wszystkie ceny podane w sklepie internetowym są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów, wycofywania towarów z bieżącej oferty sklepu, zmian cen towarów, wprowadzania ofert specjalnych i promocji, a także do wycofywania wprowadzonych ofert specjalnych i promocji także przed czasem.

ZAMÓWIENIA

 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www. Zawarcie umowy następuje poprzez potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wysłane drogą elektroniczną przez sprzedawcę, udzielone na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty. W przypadku zamówienia produktów abonamentowych, potwierdzenie zawarcia umowy następuje dopiero po dostarczeniu przez Klienta oryginału podpisanej umowy abonamentowej do siedziby Sprzedawcy. Sprzedawca może odmówić zrealizowania złożonego zamówienia, także bez podania przyczyny.
 2. Zamówienia są realizowane w kolejności ich składania, pod warunkiem dostępności towaru w magazynie lub możliwości sprowadzenia danego towaru w terminie ustalanym indywidualnie z klientem. W przypadku braku dostępności towaru, klient zostaje o tym niezwłocznie powiadomiony oraz ma prawo do anulowania zamówienia lub jego modyfikacji. W przypadku ofert specjalnych i towarów objętych promocją zamówienia są realizowane w kolejności ich składania, do momentu wyczerpania zapasów, o czym klient zostanie niezwłocznie zawiadomiony. W takim przypadku klient również ma prawo do anulowania zamówienia lub jego modyfikacji.
 3. Klient może zrezygnować z realizacji zamówienia lub zmienić złożone zamówienie tylko do momentu otrzymania od sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

SPOSÓB PŁATNOŚCI I DOSTAWA

  1. Płatność za towar może być dokonana przelewem na konto bankowe sklepu internetowego nr 21 8112 0008 0000 8820 2000 0010.
  2. Płatność za towar może być dokonana przelewem za pośrednictwem serwisu PayU (płatności elektroniczne)
  3. Możliwość płatności gotówką przy wyborze opcji dostawy towarów za pobraniem dotyczy Klientów, którzy dokonali wcześniej co najmniej jednego zakupu w Sklepie Internetowym.
  4. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu gotówki na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego)
  5. W przypadku nie dokonania przelewu do 15 dni od daty złożenia zamówienia zostanie ono automatycznie anulowane.
 1. Towary zakupione w sklepie internetowym wysyłane są za pośrednictwem firm zewnętrznych według cennika.
 2. Sklep Internetowy wysyła zakupiony przez klienta towar niezwłocznie po skompletowaniu zamówienia i po wpłynięciu ceny towaru na konto Sklepu Internetowego, jednak czas dostawy towaru jest zależny od wybranej opcji dostawy oraz od formy płatności i nie zależy od Sklepu Internetowego.

ZWROTY

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić w terminie 10 dni od dnia wydania rzeczy, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Skutkiem odstąpienia jest uznanie umowy za niezawartą. Zwrot towaru dostarczonego konsumentowi musi nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni za pisemnym potwierdzeniem odbioru towaru przez sprzedawcę. Zwracany towar musi być w stanie niezmienionym.
 2. Zwracany towar należy odesłać wraz z wystawionym dowodem zakupu. Sklep internetowy gwarantuje zwrot kwoty będącej równowartością zamówionego towaru niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni przelewem na numer konta bankowego podanego przez klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Nie podlegają zwrotowi koszty przesyłki lub transportu towaru.

REKLAMACJE

 1. W przypadku zakupu towaru objętego gwarancją producenta, klient powinien zgłaszać się do serwisów należących do sieci producenta, zgodnie z Karta Gwarancyjną dołączaną do towaru. Towar posiadający gwarancje producenta nie posiada gwarancji sprzedawcy.
 2. Gwarancją nie są objęte podzespoły elektroniczne ze względu na możliwość niewykrywalnego uszkodzenia elektrycznego.
  1. Wszystkie reklamacje dotyczące towarów zakupionych w Sklepie Internetowym, a nie opatrzone gwarancja producenta, należy zgłaszać telefonicznie, faksem, poprzez e-mail, a także pisemnie na adres GPS Control sp. z o. o., ul. Wróblewskiego 10/9, 32-600 Oświęcim. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień skutecznego nadania faksu, wiadomości e-mail, przyjęcia zgłoszenia telefonicznego albo dzień nadania do GPS Control Sp. z o.o. listu poleconego zawierającego zgłoszenie reklamacyjne.
  2. Uszkodzenia powstałe w czasie dostawy i transportu będą rozpatrywane tylko wtedy, gdy usterka zostanie odkryta w obecności pracownika firmy kurierskiej. W takim przypadku niezbędne jest spisanie protokołu szkody w obecności pracownika firmy kurierskiej. Po sporządzeniu protokołu należy niezwłocznie skontaktować się z pracownikiem Sklepu Internetowego.
 3. W przypadku zgłoszenia przez klienta, że zakupiony w Sklepie Internetowym towar ma wady, zgłoszona wada podlega weryfikacji przez serwisanta, w celu określenia czy wada nie powstała z winy klienta. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty jej wniesienia.
 4. Reklamacje mogą być wnoszone w terminie dwóch miesięcy licząc od daty stwierdzenia wady produktu. Reklamacje wniesione po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
 5. Kupujący zobowiązany jest do dostarczenia wadliwego sprzętu do wskazanego przez sprzedawcę punktu serwisowego na własny koszt. Do reklamowanego sprzętu należy dołączyć paragon lub fakturę będącą dowodem zakupu towaru w Sklepie Internetowym. Do sprzętu musi być dołączony również dokładny opis uszkodzeń wraz z podaniem sytuacji w jakiej dana usterka występuje.
 6. Jeżeli sprzęt dostarczony do serwisu okazał się sprawny i nie posiada usterek, serwis pobierze opłatę za diagnostykę i koszty przesyłki. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep Internetowy nie obciąży klienta kosztami wynikłymi z przyczyny uzasadniającej reklamację.
 7. Prawo dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. GPS Control Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz.u. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez GPS Control sp. z o.o. w celach statutowych, w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także dla potrzeb marketingowych.
 3. GPS Control Sp. z o.o. zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dz.u. Z 2002roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), poprzez umożliwienie Klientom wglądu do własnych danych osobowych i ich poprawienia oraz prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie internetowej Sklepu Internetowego i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie jednak prawo do zmiany postanowień regulaminu.
 2. Przed zakupem, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości Kupujący winien skontaktować się ze sprzedającym w celu wyjaśnienia wszelkich kwestii regulaminu.
 3. Właściciel Sklepu Internetowego oraz administrator strony nie ponoszą odpowiedzialności za przerwy techniczne utrudniające korzystanie ze sklepu oraz inne niezależne od nich przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego.
 4. Właściciel Sklepu Internetowego oraz administrator nie ponoszą odpowiedzialności za treść podanych na stronie www informacji, w tym także za pomyłki, błędy, nieaktualności i wszelkie inne niedopatrzenia zawarte na stronach Sklepu Internetowego.
 5. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane niezgodnym z instrukcją lub przeznaczeniem używaniem urządzeń, jak też szkody związane z nieprawidłowym ich działaniem. Sklep Internetowy nie ponosi także odpowiedzialności za używanie zakupionych urządzeń w sposób sprzeczny z prawem.
Opinie
"Nie miałem pojęcia jak monitoring samochodu ułatwia codzienną pracę. Dziś nie wyobrażam sobie pracy bez monitoringu GPS. Zdecydowanie polecam."
Marek, Kraków 15.12.2011
Gwarancja satysfakcji
Kupując tutaj otrzymujesz 30-dniową bezwarunkową gwarancję. Jeśli zamówienie nie spełni Twoich oczekiwań możesz odstąpić od umowy a także zwrócić zakupiony towar za który oddamy Ci zapłaconą kwotę.